POLITICIENII ROMANI
Constitutia garanteaza libertatea exprimarii

Convocare, Ședinta ordinara a Consiliului Județean Caraș-Severin

DISPOZIŢIE de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară pentru data de 30 iunie 2020

D I S P O Z I Ţ I E

de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară pentru data de 30 iunie 2020

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;

În temeiul prevederilor art. 178 alin.(1), 179 alin.(2) lit.a) şi ale art. 196 alin. (1) lit.b) din Codul administrativ, modificat și completat,

D I S P U N:

Art.1.(1)Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară, pentru data de 30.06. 2020, ora 12.00, în Sala de şedinţeSorin Frunzăverde”, situată la etajul I al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.

Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în presa locală și pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin şi se comunică, prin grija Direcţiei Generale Juridice și de Administrație Publică Locală:

  • Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin;
  • Președintelui și vicepreședinților Consiliului Județean Caraș-Severin;
  • Consilierilor județeni ;
  • Secretarului general al județului.

PREȘEDINTE,
Silviu HURDUZEU

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

Darian CIOBANU

 

Nr.292
Data:24.06.2020

NOTĂ:

1.Prezenta dispoziție s-a publicat pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin (wwwcjcs.ro) la secțiunea Anunțuri, în data de­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 24.06.2020;

  1. Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor județeni în format electronic, prin intermediul poștei electronice.
  2. Aleșii județeni pot formula și depune amendamente la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, în scris.Amendamentele pot fi formulate și depuse inclusiv în ziua desfășurării ședinței de plen.

4.Având în vedere starea de alertă, consilierii județeni vor comunica, în timp util,dacă doresc în mod expres, prezența fizică, în sala de ședință, a conducătorilor entităților care au cuprinse pe ordinea de zi materiale,pentru a fi luate măsurile de distanțare socială ce se impun.


Anexă la Dispoziția nr.292/24.06.2020

Materialele cuprinse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Caraș-Severin

din data de 30.06.2020, ora 12.00

Nr.crt. Titlul materialului ( proiecte de hotărâri, informări, rapoarte)
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caras Severin nr. 48/19.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin și finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2020, modificată.
2. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caras Severin nr. 50/19.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Resita, institutie de sub autoritatea Consiliului Judetean si finantata de catre acesta pe sursa F, pe anul 2020, modificata.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 51/19.02.2020 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraș-Severin și finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2020, modificată.
4. Proiect de hotarare privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli privitoare la acțiunile de protocol și dotarea cu autovehicule din parcul auto al Consiliului Județean Caraș-Severin precum și al instituțiilor și serviciilor publice din subordine
5. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor imobile(teren și clădiri) aflate în domeniul public al Județului Caraș-Severin, în domeniul public al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Reșița, în vederea constituirii dreptului real de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Reșița pentru amenajarea unor unități locative individuale, cu destinația de locuințe de serviciu
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Caraş-Severin, ediția 2020
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.126/30.08.2019 privind aprobarea organigramei, a statului funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcții ale aparatului de specialitate precum și statul de funcții contractuale din cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin cu modificările ulterioare
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.10/30.01.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Reșița
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 127/30.08.2019 privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, precum și ale instituțiilor de asistență socială cu personalitate juridică, cu modificările și completările ulterioare
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.45/19.02.2020 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele adulte cu dizabilități și persoanele vârstnice instituționalizate în cadrul entităților de profil din cadrul/subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin pentru anul 2020.
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.8/30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, a Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale fără personalitate juridică din cadrul Direcţiei, precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale cu personalitate juridică din subordinea Direcției.
12. Proiect de hotărâre pentru abrograrea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.157/31.08.2013 privind aprobarea Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 260/2016 privind numirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism precum și aprobarea Regulamentului de funcționare al acesteia
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 158/31.05.2011 privind participarea Județului Caraș-Severin la constituirea Asociației ”Cluster Regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor –Regiunea Vest România”, cu modificările și completările ulterioare
15. Raport de activitate pe anul 2019 al S.C. Apergmin S.R.L.
16. Informare privind nivelul de asigurare a securității și siguranței civice a comunității pe trimestrul I/2020
17. Aducerea la cunoștință publică, potrivit prevederilor art. 33 alin (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, si ale pct. 180 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitati, aprobat prin Hotărârea plenului Curții de Conturi a României nr. 155/2014, a Deciziei nr. 13/10.06.2020, emisă de directorul Camerei.
18. Intrebări. Interpelări
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

RO: Folosim "cookie" pentru ca Uniunea Europeana isi manifesta prostia prin orice mijloace. Oricum, noi credem in libertatea internetului, utilizarea sa responsabila si din acest motiv nu simtim nevoia sa enervam inutil oamenii. Pentru viitor, la urmatoarele alegeri Euro-Parlamentare, va recomandam sa ganditi mult mai mult cu propriul vostru cap. Utilizam cookie-uri pentru a fi siguri ca va oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă continuați să utilizați acest site vom presupune că sunteți mulțumit de acesta situatie.
Pentru mai multe informatii va invitam in pagina "Privacy Policy"...
EN: We use "cookies" because the European Union expresses stupidity by any of means. However, we believe in the freedom of the Internet, use his with responsibility and don't feel the need to disturb people unnecessarily. For the future, to the next European Parliamentary Elections, we should think much more with our own head. We use cookies to ENSURE That we Provide the best experience on our website. If you continue to use our site you will must to accept this situation.
For more information, please visit the "Privacy Policy" page ...

Close